مرکز تحقیقات علوم و بیماری‌های اعصاب

مرکز تحقیقات علوم و بیماری‌های اعصاب

کسب رتبۀ علمی-پژوهشی نشریۀ Vessels and Circulation

کسب رتبۀ علمی-پژوهشی نشریۀ Vessels and Circulation

فراخوان طرح های سلولهای بنیادی و علوم اعصاب تا تولید محصول (درمان)

فراخوان طرح های سلولهای بنیادی و علوم اعصاب تا تولید محصول (درمان)

کنگره فصلی سکته مغزی کشور

کنگره فصلی سکته مغزی کشور

جذب دستیار پژوهش برای طرح نیروی انسانی

جذب دستیار پژوهش برای طرح نیروی انسانی