مرکز تحقیقات علوم و بیماری‌های اعصاب

مرکز تحقیقات علوم و بیماری‌های اعصاب

وبینار سکتۀ مغزی

وبینار سکتۀ مغزی

وبینار بین‌المللی مدیریت سکتۀ مغزی در ایران

وبینار بین‌المللی مدیریت سکتۀ مغزی در ایران

کسب رتبۀ علمی-پژوهشی نشریۀ Vessels and Circulation

کسب رتبۀ علمی-پژوهشی نشریۀ Vessels and Circulation

فراخوان طرح های سلولهای بنیادی و علوم اعصاب تا تولید محصول (درمان)

فراخوان طرح های سلولهای بنیادی و علوم اعصاب تا تولید محصول (درمان)