مرکز تحقیقات علوم و بیماری‌های اعصاب

مرکز تحقیقات علوم و بیماری‌های اعصاب

اعضای هیات موسس مرکز تحقیقات علوم و بیماریهای اعصاب دانشگاه علوم پزشکی قم


1. دکتراحسان شریفی پور،استادیار،نورولوژیست ، هیات علمی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی قم
2. دکترسید امیر حجازی ، دانشیار ،نورولوژیست ،هیات علمی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی قم
3. دکترسمیرا خانی، استادیار،فارماکولوژی ، هیات علمی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی قم
4. ابوالفضل محمد بیگی،اپیدمیولوژیست، هیات علمی نیمه وقت دانشگاه علوم پزشکی قم
5. دکترصادق یوسفی، استادیار،نوروساینس ، هیات علمی نیمه وقت دانشگاه علوم پزشکی قم
6. دکترنیره اکبری،استادیار،نورولوژیست ، هیات علمی نیمه وقت دانشگاه علوم پزشکی قم
7. دکترمجید غفارپور،استاد، نورولوژیست،هیات علمی نیمه وقت مرکزتحقیقات علوم و بیماریهای اعصاب(استادد ع پ تهران)

8. دکترحسین مصطفوی ،استادیار،نوروساینس،هیات علمی نیمه وقت مرکزتحقیقات علوم و بیماریهای اعصاب دانشگاه علوم پزشکی قم(استادیار علوم پزشکی زنجان)

9.دکتر علی یونسی ،استادیار ،نوروساینس ،هیات علمی نیمه وقت مرکزتحقیقات علوم و بیماریهای اعصاب دانشگاه علوم پزشکی قم(استادیار علوم پزشکی تهران)

اعضای محقق مرکز تحقیقات

طیبه سبکبار،کارشناس ارشد ژنتیک مولکولی ،محقق در زمینه نوروژنتیک 2011 تا کنون

محقق در زمینه ژنتیک سرطان 2008 -2012